Suzana Šafarič, prof. ped. in soc., socialna delavka

Telefon: 051655498

Uradne ure: vsak dan od 8. do 11. ure

Govorilne ure: popoldan – vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30

dopoldan – po dogovoru

Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim  namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

 Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolski svetovalni delavci (pedagogi, psihologi, socialni delavci) se vključujejo v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu oziroma šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

  • dejavnosti pomoči,
  • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Svetovalni delavci preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomagajo vsem možnim udeležencem šoli (otrokom, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

  • učenja in poučevanja,
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
  • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
  • šolanja in poklicne orientacije,
  • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.