V skladu z mnenjem ministrstva pristojnega za šolstvo objavljamo:

 Dogovor je pripomoček za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, na centrih za socialno delo in policiji (Dogovor_MIZS_MNZ_MDDSZ_131205.pdf )

Več gradiv se nahaja na spletnih straneh ministrstva:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/prepoznavanje_preprecevanje_in_obravnava_nasilja/nasilje_v_druzini/