OBVESTILO o spremembi uveljavljanja subvencionirane prehrane v šoli.

Spoštovani starši!

V Uradnem listu RS št. 3/2013 z dne, 11. 1. 2013 je bil objavljen prenovljen Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki spreminja način uveljavljanja subvencionirane šolske prehrane in širi krog upravičencev do

subvencij.

Uveljavljanje subvencioniranja šolske prehrane

Pristojni Center za socialno delo bo po uradni dolžnosti izdal odločbo o subvenciji malice ali kosila vsem učencem, ki do 1. 2. 2013 še nimajo priznane pravice do subvencionirane malice ali kosila, imajo pa na dan, 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku in ne presegajo z zakonom določene meje za upravičenost. Odločbo bo veljala do 30. 6. 2013 tako kot vsem, ki so že upravičeni do subvencij po dosedanjih predpisih.

Vsem tistim, ki bodo vlagali zahtevke za otroški dodatek na novo, bo pristojni center za socialno delo izdal tudi odločbo o upravičenosti do subvencionirane prehrane.

Šola pridobi podatke o upravičencih do subvencij malice in kosila preko Centralne evidence, ki jo vodi ministrstvo. S pridobljenimi podatki izvede tudi morebitni poračun. Prinašanje odločb centrov za socialno delo na šolo praviloma ni potrebno.

Meje za upravičenost do subvencioniranja šolske prehrane

Center za socialno delo izda odločbo o subvenciji malice ali kosila na podlagi relativnega deleža (odstotka) dohodka na družinskega člana v primerjavi z neto povprečno plačo v Republiki Sloveniji.

Do subvencionirane malice bodo upravičeni učenci, pri katerih odstotek ne presega 53 %.

Do subvencioniranega kosila bodo upravičeni učenci, pri katerih odstotek ne presega 18 %.

Ravnatelj:

Peter Žurej