Kaj je plakat?   Plakat je sporočilo, v katerem snovno, besedno, slikovno in grafično predstavimo referat, seminarsko nalogo, projekt …

Referat je lahko:  listni (veljajo navodila kot pri seminarski nalogi)

                          stenski – plakat

Pri izdelavi stenskega plakata upoštevamo:  – uporabljamo papir večjega formata A3, risalni list ali šeleshamer,

–          uporabljamo le eno vrsto pisave, naslove napišemo z velikimi tiskanimi črkami poudarjeno, za besedilo uporabljamo le majhne tiskane črke,

–          papir je lahko poljubne barve, paziti moramo le, da bo tisto, kar bomo nanj napisali oz. prilepili, razločno vidno,

–          vse na plakatu mora biti napisano oz. narisano dovolj veliko (vidno tudi z večje oddaljenosti),

–          izstopati mora naslov, zato ga napišemo z večjimi in poudarjenimi črkami,

–          paziti moramo na pravilno razdelitev besedila in slik – preglednost plakata,

–          zapišemo le ključne besede oz. glavne misli – ne preveč besedila,

–          slike naj bodo narisane oz. prilepljene  in primerne velikosti,

–          v spodnjem desnem kotu se podpišemo vsi avtorji (ime, priimek, razred),

–          v spodnjem levem kotu pa navedemo literaturo in vire, ki so nam bili v pomoč pri izdelavi plakata.

IZDELAVE PLAKATA SE MORAMO LOTITI PRAVOČASNO.

PLAKAT NAJ BO ESTETSKO IZDELAN IN PRIVLAČEN ZA OKO!

  • Kakšen je dober plakat?

–          če takoj vzbudi našo pozornost in željo po pogovoru o prikazani temi,

–          če je jasen, jedrnat in razumljiv brez avtorjevih pojasnil,

–          če je čitljiv z razdalje 2,5 m,

–          če prikazuje najpomembnejše ključne poudarke v logičnem zaporedju,

–          če je ustrezna razporeditev slik in besedila (plakat vedno beremo od leve proti desni in od vrha proti dnu),

–          če vsebuje malo besedila,

–       če je pri izdelavi uporabimo več različnih virov in literature.

S pomočjo plakata predstavimo referat, pri čemer smo pozorni na samo predstavitev:

–          na nastop se dobro pripravimo,

–          na začetku se nasmehnemo,

–          se zravnamo,

–          naredimo kratek uvod in predstavimo temo,

–          govorimo jasno in naravno,

–          če je potrebno, pogledamo v zvezek ali načrt predstavitve,

–          poslušalce gledamo v oči (ne le v plakat, tla ali strop),

–          ne mahamo naokoli in se držimo predpisanega časa.

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PLAKATOV

Ocenjuje se:

• VSEBINA PLAKATA (vsebinska ustreznost, izbor ključnih besed,uporaba literature in drugih virov),

• IZGLED PLAKATA (pisna in slikovna/likovna učinkovitost plakata,nazornost, prepričljivost ter uporabnost plakata),

• PREDSTAVITEV PLAKATA (podajanje vsebine plakata).

odlično (5)

Učenec učinkovito in natančno izbere podatke iz najmanj treh virov – iz učbenika, dodatne literature in z interneta. Vsebina plakata ustreza naslovu ter je nazorno prikazana: slikovni material je izviren in ustreza vsebini, tekst je kratek in jedrnat, poudarjeno je bistvo, izpostavljene in pojasnjene so ključne besede, pisava je primerno velika. Plakat jeizdelan estetsko, je opazen, poučen, uporaben. Vsebuje navedbo avtorja ter virov in literature. Predstavitev plakata je kratka in jedrnata, tekoča,prepričljiva in nazorna. Tako pri izdelavi plakata kot pri predstavitvi se kažeta učenčeva samostojnost in izvirnost.

prav dobro (4)

Učenec učinkovito in natančno izbere podatke iz najmanj treh virov – iz učbenika, dodatne literature in z interneta. Vsebina plakata ustreza naslovu in je dokaj nazorno prikazana: slikovnega materiala je dovolj,vendar ni vedno ustrezen oz. ne predstavlja bistva vsebine. Tekst je ustrezen, a ga je preveč, vseeno pa je bistvo poudarjeno, izpostavljena in pojasnjena je večina ključnih besed. Plakat je izdelan estetsko, jeopazen, vendar zaradi preveliko teksta manj učinkovit in uporaben.Vsebuje navedbo avtorja ter virov in literature. Predstavitev plakata je kratka in jedrnata, tekoča, prepričljiva in nazorna. Tako pri izdelavi plakata kot pri predstavitvi se kaže učenčeva samostojnost, ne pa tudi izvirnost.

dobro (3)

Učenec izbere večino podatkov iz učbenika, podatki iz dodatne literature oz. z interneta so uporabljeni v skromni količini. Vsebina plakata ustreza naslovu, a je dokaj neučinkovito prikazana: slikovnega materiala je premalo ali pa dovolj, vendar se ne navezuje na vsebino in je nekvaliteten. Teksta je dovolj, a je naveden dobesedno, ne zajema oz.poudari bistva, ključne besede so izpostavljene, a nepojasnjene. Plakat je estetsko še ustrezen, a zaradi navedenega nejasen in neučinkovit. Ni navedbe virov in literature. Predstavitev ni stalno tekoča, učenec bere s plakata, ni ustrezne prepričljivosti in nazornosti. Tako pri izdelavi kot pri predstavitvi je v manjši meri opazna pomoč učitelja/učencev/staršev/…

zadostno (2)

Učenec izbere podatke iz učbenika, vendar so pomanjkljivi. Za delo z dodatno literaturo oz. za iskanje po internetu ne kaže zanimanja.Vsebina plakata ustreza naslovu, a je nerazumljiva in neučinkovito prikazana: slikovni material je neustrezen oz. ga je premalo, teksta je premalo, naveden je dobesedno, ne zajema bistva in se ne ujema s slikovnim sporočilom, ključne besede so premalo izpostavljene in niso pojasnjene ali pa so izpostavljene napačne. Plakat morda ni estetski, je nejasen, nenazoren in neučinkovit. Ni navedbe avtorja, virov in literature.Predstavitev ni tekoča, učenec bere s plakata, ni ustrezne prepričljivosti in nazornosti, informacije niso predstavljene v celoti. Tako pri izdelavi kot pri predstavitvi je v veliki meri opazna pomoč učitelja/učencev/staršev/…

nezadostno (1)

Učenec ne izdela plakata oz. le-ta ne ustreza zgoraj omenjenim zahtevam in je brez sporočilne vrednosti.